1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
VK_CODE = {
'backspace': 0x08,
'tab': 0x09,
'clear': 0x0C,
'enter': 0x0D,
'shift': 0x10,
'ctrl': 0x11,
'alt': 0x12,
'pause': 0x13,
'caps_lock': 0x14,
'esc': 0x1B,
'spacebar': 0x20,
'page_up': 0x21,
'page_down': 0x22,
'end': 0x23,
'home': 0x24,
'left_arrow': 0x25,
'up_arrow': 0x26,
'right_arrow': 0x27,
'down_arrow': 0x28,
'select': 0x29,
'print': 0x2A,
'execute': 0x2B,
'print_screen': 0x2C,
'ins': 0x2D,
'del': 0x2E,
'help': 0x2F,
'0': 0x30,
'1': 0x31,
'2': 0x32,
'3': 0x33,
'4': 0x34,
'5': 0x35,
'6': 0x36,
'7': 0x37,
'8': 0x38,
'9': 0x39,
'a': 0x41,
'b': 0x42,
'c': 0x43,
'd': 0x44,
'e': 0x45,
'f': 0x46,
'g': 0x47,
'h': 0x48,
'i': 0x49,
'j': 0x4A,
'k': 0x4B,
'l': 0x4C,
'm': 0x4D,
'n': 0x4E,
'o': 0x4F,
'p': 0x50,
'q': 0x51,
'r': 0x52,
's': 0x53,
't': 0x54,
'u': 0x55,
'v': 0x56,
'w': 0x57,
'x': 0x58,
'y': 0x59,
'z': 0x5A,
'numpad_0': 0x60,
'numpad_1': 0x61,
'numpad_2': 0x62,
'numpad_3': 0x63,
'numpad_4': 0x64,
'numpad_5': 0x65,
'numpad_6': 0x66,
'numpad_7': 0x67,
'numpad_8': 0x68,
'numpad_9': 0x69,
'multiply_key': 0x6A,
'add_key': 0x6B,
'separator_key': 0x6C,
'subtract_key': 0x6D,
'decimal_key': 0x6E,
'divide_key': 0x6F,
'F1': 0x70,
'F2': 0x71,
'F3': 0x72,
'F4': 0x73,
'F5': 0x74,
'F6': 0x75,
'F7': 0x76,
'F8': 0x77,
'F9': 0x78,
'F10': 0x79,
'F11': 0x7A,
'F12': 0x7B,
'F13': 0x7C,
'F14': 0x7D,
'F15': 0x7E,
'F16': 0x7F,
'F17': 0x80,
'F18': 0x81,
'F19': 0x82,
'F20': 0x83,
'F21': 0x84,
'F22': 0x85,
'F23': 0x86,
'F24': 0x87,
'num_lock': 0x90,
'scroll_lock': 0x91,
'left_shift': 0xA0,
'right_shift ': 0xA1,
'left_control': 0xA2,
'right_control': 0xA3,
'left_menu': 0xA4,
'right_menu': 0xA5,
'browser_back': 0xA6,
'browser_forward': 0xA7,
'browser_refresh': 0xA8,
'browser_stop': 0xA9,
'browser_search': 0xAA,
'browser_favorites': 0xAB,
'browser_start_and_home': 0xAC,
'volume_mute': 0xAD,
'volume_Down': 0xAE,
'volume_up': 0xAF,
'next_track': 0xB0,
'previous_track': 0xB1,
'stop_media': 0xB2,
'play/pause_media': 0xB3,
'start_mail': 0xB4,
'select_media': 0xB5,
'start_application_1': 0xB6,
'start_application_2': 0xB7,
'attn_key': 0xF6,
'crsel_key': 0xF7,
'exsel_key': 0xF8,
'play_key': 0xFA,
'zoom_key': 0xFB,
'clear_key': 0xFE,
'+': 0xBB,
',': 0xBC,
'-': 0xBD,
'.': 0xBE,
'/': 0xBF,
';': 0xBA,
'[': 0xDB,
'\\': 0xDC,
']': 0xDD,
"'": 0xDE,
"`": 0xC0
}

win32按键码.留着一份省着每次再找了

阅读全文 »

匹配相同的牌时是裁下每张牌后,直接对比每张图片的数组是否相同
翻牌的时候想要同时点两张牌,但是查了下adb好像没有支持mult touch,然后想到在模拟器上给每个牌的位置设置快捷键,翻牌的时候调用win32api点击对应的快捷键来翻牌.
最终成绩4.45秒.b站视频:https://www.bilibili.com/video/av44287472/

下面是完整代码.其中vkcode.VK_CODE是win32按键码映射表,在这篇博客
82~89行那些几个sleep的参数是试出来的,再小就容易出错了

阅读全文 »

 • 19/06/20
  自动搬运youtube视频部署上线
 • 19/05/13
  开启广告位招租
 • 19/03/03
  重构项目的转推部分
 • 19/02/18
  取消对以关键字"【お知らせ"开头的推特的图片打水印(那个图太小了)
 • 19/02/07
  取消对以关键字"【接続障害"开头的推特的转推(即日服服务器故障和故障修复的推文)
 • 19/01/27
  增加图片水印
 • 18/12/24
  修复IOS端点开大图一直正在加载的问题
 • 18/12/21
  自动在回复中发送机翻
 • 18/12/20
  取消对以关键字"【メンテナンス"开头的推特的转推(即日服维护说明)
 • 18/12/19
  䒕黃苽机器人开始运行

前言

用python写了个项目(在这)想发布出去给没有python环境的人用.试了pyinstaller,打包出来不能正常跑…于是心生淫技,将python环境跟项目放到一起,然后拿C++写几行程序,通过system call的方式调用python运行项目脚本,再将这个C++程序编译成exe…

阅读全文 »

参考资料

资料名 链接 作者 备注
Python文档 https://www.rddoc.com/doc/Python/3.6.0/zh/
python3官方教程 http://www.pythondoc.com/pythontutorial3/index.html
interview_python https://github.com/taizilongxu/interview_python/blob/master/Readme.md taizilongxu
Effective Python https://book.douban.com/subject/26709315/ Brett Slatkin ISBN 978-7-111-52355-0
流畅的Python http://www.ituring.com.cn/book/1564 Luciano Ramalho ISBN 978-7-115-45415-7
python cookbook https://python3-cookbook.readthedocs.io/zh_CN/latest/ David Beazley, Brian K. Jones v.3.0.0
pythontutor http://pythontutor.com/visualize.html 实用工具,非教程.对理解深拷贝浅拷贝很有用
阅读全文 »

原文pdf: https://qri-bar.oss-cn-shanghai.aliyuncs.com/160310140%20%E5%AD%99%E9%BD%90%E5%AE%8F%20%E5%A4%96%E6%96%87%E5%8E%9F%E6%96%87.pdf

Abstract—Based on thorough analysis of the characteristics of both C/S and B/S styles, C/S and B/S mixed style is brought forward under the illumination of isomer. By applying C/S and B/S mixed style on software testing platform of reliability and maintainability, it is proved that this style can satisfy more functional requirements of the platform.

阅读全文 »

摘要——在对C/S和B/S模式的特征的完全分析的基础上,在化学的同分异构体的启发下提出了C/S和B/S混合架构。C/S和B/S混合架构在软件可靠性与可维护性测试平台的应用证明了这种模式可以满足更多平台的功能需求。

关键字——客户端/服务器;浏览器/服务器;C/S和B/S混合架构;软件可靠性与可维护性测试平台

阅读全文 »